Organisationsutveckling

Upptäck verksamhetens fulla potential

UTVECKLA ER ORGANISATION

Vårt arbete på organisationsnivå handlar om att bistå vid förändringsprocesser, kompetensförsörjning och kompetensutveckling för ledningsgrupper, chefsgrupper och enskilda individer som har en ansvarsroll. Vi genomför strategiska insatser kopplat till medarbetarengagemang på olika nivåer i organisationer.

Vi har mångårig erfarenhet från egna ledande befattningar, vilket medför att vi snabbt kan hitta rätt nivå för dialog med våra uppdragsgivare. Med utvecklade metoder bidrar vi med struktur och förändringsledning som medvetandegör och synliggör processen på ett påtagligt vis. Våra uppdragsgivare visar oss organisationens nuläge och dess nödvändiga läge för att kunna tackla de förändrande kravbilder man står inför.

Vårt bidrag till utveckling i organisationer

Vi stödjer organisationen i förändringsprocesser, från ett upplevt behov till genomförande, kopplat till kulturförändringar med fokus på vision, målsättningar, värdegrund, affärsidé, kompetensinventering, utveckling av roll- och arbetsbeskrivningar i förändringsarbetet, etablering av ledarskapsplattform och engagemangsmätningar.

Vi bidrar med ordning och reda i de påbörjade utvecklingsprocesserna. Med stöd av utvecklade system och strukturerade metoder bidrar vi med riktning och kvalitetssäkring av organisationens utvecklingsarbete.

Vi bidrar med en insamling, sammanställning och återrapportering till ledningsgruppen som därifrån tar nödvändiga beslut för nästa steg i organisationsarbetet.

Vår plattform för organisationsutveckling

Arbetet med organisationsutveckling startar i ledningsgruppen eller i styrelsen. Direktiv och beslut påverkar ofta hela eller stora delar av organisationen och medför förändringar som behöver implementeras i den operativa verksamheten.

Organisationsutvecklingen leds av VD eller motsvarande roll som tar och ansvarar för beslut. Hen fastställer mål och mandat som ledningsarbetet innebär på kort och längre sikt. VD eller motsvarande ställer krav på kompetens och medvetenhet i utvecklingsarbetet och upprättar kravspecifikationerna för samordningen mellan människor inom och utanför ledningsgruppen