Grupper och team

Att leda och utveckla grupper och team

Att leda grupp och utveckla en teamstatus utgör en viktig del i ledarskapet. Gruppen som ledningsobjekt är en komplex och en krävande del. En arbetsgrupp består av medarbetare som har unika och många gånger osynliga arbetsrelaterade egenskaper, behov, värderingar och drivkrafter. Som ledare kan dessa upplevas som en ”svart låda” omgärdad av frågetecken.

Att leda grupp och utveckla team är en företagsanpassad ledarskapsutbildning som ger dig nödvändiga verktyg att bli framgångsrik. Med stöd av väl underbyggd forskning får du lära dig förstå hur gruppens utveckling sker. Med start i grupputvecklingen erhåller man konkreta verktyg för att förstå grunderna i att leda grupper. Grupputvecklingen utgör den första dagen och en gemensam start för samtliga ledare/chefer. Utifrån arbetsgruppernas unika behov och det som är mest relevant för er organisation närmar vi oss teamutvecklingsdelen på tre olika sätt:

  • Stärka gruppens kommunikation/samspelseffektivitet.
  • Synliggöra medarbetarnas motivation och drivkrafter.
  • Synliggöra medarbetarnas teamroller i gruppen.

Vi kan bygga in samtliga delar i processen också för en komplett leverans av ledarskapsverktyg för att leda grupper mot team.

Utbildningen vänder sig till

Ledningsgrupper och övriga chefer i organisationen. Grupp och teamutveckling sker även i de olika medarbetargrupperna i steg två i processen med tillhörande chef från ledningsgruppen.

Inför utbildningstillfället

Deltagaren erhåller ett förarbete via e-post inför samtliga träffar.

Utbildningens mål

Målet är att stärka din förmåga att samspela med andra människor. Oavsett om du är på väg in i en ledarroll eller är mitt i den, så ger utbildningen dig verktyg för att utveckla människors kompetens och engagemang. Effektmålen beskrivs här:

  • Skapa en gemensam förståelse och medvetenhet i grupputveckling där varje chef arbetar med egen kartläggning av sin arbetsgrupp.
  • Utveckla strategier för gruppledarskap utifrån gruppens nuläge och hel utvecklings-process. Hur kan vi känna samhörighet och faktiskt tillhöra och hitta vår egna roll?
  • Fördjupa arbetet i chefernas respektive arbetsgrupper. Sker efter ett sk inventeringssamtal kopplat till behov i de olika grupperna.
  • Cheferna erhåller relevant och tidsaktuell teamutveckling tillsammans med sin arbetsgrupp.
  • Cheferna får individuellt coachstöd under hela processen med fastställda avrapporteringar. Efter avslutat program får samtliga ledare/chefer kostnadsfri coaching i tre månader.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.