Organisationsutveckling

MEDVETET FÖRÄNDRINGSARBETE

 1. Innan uppstart
  Innan beslut om förändring genomförs stödjer vi ledningen med en attitydmätning/ kulturkartläggning. Vi ger ledningsgruppen uppgifter kopplat till förändringsprocessen. En avrapportering och workshop genomförs i ledningsgruppen. Här tas ett beslut kring nästa steg.
 2. Genomlysning av strategisk plattform
  Utifrån förändringens målsättning påbörjas en kartläggning och synliggörande av organisationens strategiska plattform. Det genomförs med en utarbetad systematik. Detta sker tillsammans i ledningsgruppen
 3. Intern förändringsledning
  Det interna ägandeskapet är en förutsättning. Organisationen tillsätter interna förändringsledare i förändringsarbetet. Dessa erhåller fördjupade kunskaper inför uppstarten. Vår roll här övergår sedan i en stödfunktion där vi coachar organisationens förändringsledare.
 4. Förändringens genomförande
  Vår roll är att stödja förändringsledningen på individ och gruppnivå. Metodiken bygger på action learning som har tydligt fokus på genomförande av beslutade aktiviteter, feedback och reflektion och nästa steg i arbetet.

”Den här utbildningen gav mig konkreta verktyg för att arbeta med grupputveckling

och mina medarbetare på individnivå. I min roll som chef har jag också fått träna mig att använda

 olika ledarstilar (ledarbeteenden). Bra med praktiska övningar för att förstå vad som

händer i olika situationer.”

(Johan Karlsson, Telenor Sverige AB)