FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP MED RÄTT UTVECKLING

Vi tror på att framgångsrikt ledarskap byggs med medarbetarna. Tillsammans kan vi göra skillnad.

INDIVIDUELLT LEDARSTÖD

Norén & Lindholm erbjuder olika vägar till framgångsrikt och hållbart ledarskap. Vår grundläggande uppfattning är att ledarskap är en uppsättning kompetenser som utvecklas genom utbildning, coachning, mentorstöd och erfarenheter i den praktiska vardagen. Vi är glada och stolta över att få förtroende att jobba med människors ledarutveckling.

Att bli en framgångsrik ledare bygger på en medveten och insiktsfull personlig utveckling tillsammans med en uppsättning ledarkompetenser. Varje uppdrag kräver, från vår sida, en insats med parallella tankar både med företagets helhet och kandidatens unika behov kring rollen som chef.

Vårt uppdrag är att klargöra styrkor, utmaningar drivkrafter och målbilder. Vi har stor erfar erfarenhet att stödja i både ”vad- och hur-frågor” kopplat till chefsuppgifter och organisatoriska frågor.

Utvecklingsområden:
Vi har mångåriga erfarenheter från egna chefs- och ansvarsroller med både personal- och resultatansvar. Vår metodik i rollen som chefsstöd bygger på en mix av, mentor-, coach- och utbildarrollen. Utvecklingsområdena diskuteras fram tillsammans med uppdragsgivaren och/eller kandidaten inför uppstarten.

Vi har kompetens att stödja dig som ledare: i din personliga utveckling, att leda grupp, konflikthantering, i olika chefsamtal såsom: lönesamtal, utvecklingssamtal, svåra samtal, konfliktsamtal, i förhandlingsteknik och förhandlingspsykologi, att leda i förändring, att förstå människors beteenden och bakomliggande behov, att arbeta med målstyrning & måluppföljning och att arbeta med effektiv tidsplanering.

Omfattning, upplägg och genomförande:
Omfattningen bygger på 18 timmar effektiv tid tillsammans med en erfaren ”ledarskaps PT” fördelat på 6 träffar. Upplägget fastställs tillsammans med uppdragsgivaren och vanligt är att de 6 träffarna genomförs under 20 veckor.

Mål med processen:
Målet är att är att stärka kandidatens ledarskap i rollen som chef. Oavsett om personen är på väg in i ett ledarskap eller om personen är mitt i så får hen verktyg för att utvecklas på ett personligt plan och på ett plan tillsammans med andra individer.

Individuellt ledarstöd vänder sig till:
VD, personalchefer, linjechefer, regionchefer, projektledare, avdelningschefer och butikschefer.

”Jag har fått kunskap som har ökat förståelsen för min ledarroll och jag har ett bollplank när det uppstår frågor i vardagen som chef.”

UTBILDNINGSPROCESSEN

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett uppstartssamtal med utbildaren/handledaren. Förarbetet skickas till deltagaren via e-post.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen individuellt eller tillsammans med arbetskollegor i en ”företagsanpassad utbildning”. Det kommer att vara ett upplägg med ”hemprojekt” mellan träffarna.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och kursbeskrivning. Varje deltagare har tillgång till individuellt stöd och handledning i frågor som rör ledarskap.